Giấy phép - Nguyễn Hồng Thế Blog

Giấy phép MIT (MIT) - Bản quyền (c) 2012-2023 Nguyễn Hồng Thế Blog.

Chúng tôi cấp quyền miễn phí cho mọi người, không tính phí, để bất kỳ ai nhận được một bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan (gọi chung là "Phần mềm"), để sử dụng Phần mềm mà không có bất kỳ ràng buộc nào, bao gồm nhưng không giới hạn quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép con hoặc bán bản sao của Phần mềm, và để cho phép các cá nhân mà Phần mềm được cung cấp đến, tuân thủ điều khoản này, theo điều kiện sau:

Thông báo bản quyền trên và thông báo phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần lớn của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ HIỆN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN BẢO HÀNH VỀ MỤC ĐÍCH KINH DOANH, THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TÁC GIẢ HOẶC CHỦ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH, CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TỘI ÁC HOẶC KHÁC, DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC CÁC GIAO DỊCH KHÁC TRONG PHẦN MỀM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ, NGOẠI TRỪ HOẶC TRONG KẾ HOẠCH KHIẾU NẠI VÀ BẢO QUẢN HOẶC MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG KẾ HOẠCH KHIẾU NẠI, NGAY CẢ KHI ĐÃ BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA THIỆT HẠI.