Giới Thiệu

Nhà phát triển web, blogger, domainer, trader và quản trị hệ thống Linux.

Ảnh cover của Nguyễn Hồng Thế Blog

Name: Hong Tam(Hồng Tam)

Birth Name: Nguyen Hong The (Nguyễn Hồng Thế)

Year Old: 32

Job Title: Programmer, Web Developer, Trader, Blogger, Writer.

Fields: Web, Domain, Linux, PKI.

Twitter: @realTheNguyen