Nguyen Hong The

Nguyen Hong The

Cuộc đời không tốt hơn bởi sự tình mà là bởi sự thay đổi.